Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser for Dental Service AS herunder kalt DS.

 

 1. Gyldighet
Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra DS med mindre andre betingelser er skriftlig avtalt. Ved bestilling anses kjøperen å ha godtatt salgsbetingelsene. Gyldig avtale foreligger ikke før DS har bekreftet bestillingen. 

 

 1. Priser
Alle priser er oppgitt inklusive mva. DS sin transport av varer fra lager i Bergen til kjøper, betales av kjøper særskilt. Det tas vanlig forbehold om prisendringer som skyldes prisjustering fra leverandør - devaluering - samt store kursendringer.
 
 1. Betalingsbetingelser
Kjøpesummen forfaller til betaling i henhold til faktura. Betaling skal skje innen 14 dager etter fakturadato, hvis ikke annet er avtalt. Etter forfall beregnes 9,5% rente pr. påbegynt måned. 

 

 1. Leveringsbetingelser
Varen sendes fra DS lager når ikke annet er skriftlig avtalt. Det oppgitte leveringstidspunktet er veiledende. Småutstyr sendes så raskt som mulig, vanligvis samme dag som vi mottar bestillingen. Eventuelle restordre noteres og ettersendes automatisk og fraktfritt så snart vi mottar varene fra vår leverandør. Risikoen går over på kjøper ved levering. Ved vesentlig endring i leveringstidspunktet skal DS varsle kjøper. Dersom varen skal sendes kjøper skal denne angi nøyaktig hvor varen skal leveres. Levering anses skjedd ved overlevering av varen til transportør eller postverket. 

 

 1. Montering
Montering er å forstå på ferdig rør- og elektriske installasjoner og på tilstrekkelige gulv-, tak- og veggfester. Kostnader i forbindelse med montering, demontering, pakking og forsendelse av demontert utstyr kommer i tillegg. Før montering av røntgen skal kjøper ha sørget for ledig plass, stikkontakter til røntgen / data utrustningen. Data / nettverk skal være klargjort og tilrettelagt for montering av bestilt utstyr før tekniker kommer. Arbeider utover det som skriftlig er avtalt i kjøpekontrakten, blir fakturert etter DS til enhver tid gjeldende satser. Hvis ikke annet er avtalt, skal DS forestå installasjon og igangkjøring av utstyret. Hvis kjøperen (kunden) ønsker andre til å utføre monteringen skal denne montøren / teknikeren være godkjent av DS for at garantien skal være gyldig. 

 

 1. Salgspant
DS har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt. Det vises til pantelovens §3-14 og § 3-22, inntil så er skjedd har ikke kjøper rett til å pantsette, selge eller på annen måte overdra varen fra den oppgitte vareadresse uten DS skriftlige samtykke. Kjøper forplikter seg ellers til å behandle salgspantbeheftede varer med tilbørlig aktsomhet og holde disse forsikret i tilfelle tap eller skade. 
 
 1. Garanti
Det er 12 måneders garanti på småutstyr dersom annet ikke er spesifisert.
DS garanterer varen mot fabrikasjonsfeil i henhold til fabrikantens garantibestemmelser. Forøvrig gjelder pkt. 9.
Faktura gjelder som garantiseddel. Det gis ingen garanti på brukt utstyr. 
 
 1. Reklamasjon og mangler
Kjøper plikter å inspisere varen ved mottagelsen. Ved synlig skade på emballasjen skal varen kontrolleres nøye, og fraktbrevet påføres en bemerkning om skaden. Åpenbare mangler må reklameres innen 8 uker fra mottakelse. Mangler som først oppdages etter montering og prøvekjøring må reklameres straks de er konstatert. Retten til å gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 1 år etter levering har reklamert på mangelen. Ved mangler som kan tilbakeføres til DS og som forelå på leveringstidspunktet, vil DS etter eget valg og for egen kostnad rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag. Utover dette kan kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. 
 
 1. Retur
Retur av kjøpt vare kan bare finne sted med DS sin samtykke og det vil bli trukker 20% returgebyr. Varen returneres i original forpakning. Manglende forpakning eller ikke komplette varer debiteres særskilt. Varer som ikke står oppført i DS sitt vareregister ansees som spesialbestilte varer og tas derfor ikke i retur. Ved retur av varer til DS, skal kopi av faktura / følgeseddel vedlegges. Ved kansellering av ordre/ avtale vil 10% av kontraktsummen bli fakturert. 
 
 1. Erstatningsansvar
Et eventuelt erstatningsansvar for DS skal uansett begrenses til kun å omfatte direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet hos DS. Erstatningsansvaret omfatter ikke følgetap eller indirekte tap, så som bortfall av produksjon eller omsetning, tap av fortjeneste ved eller noen annen form for konsekvenstap. Uansett er ansvaret oppad begrenset til den leverte varens verdi. DS har intet ansvar for eventuelle tap av data, ved installasjon / modifikasjon på datasystemer / nettverk. Det er kundens ansvar å sørge for å ha en oppdatert sikkerhetskopi av data.

 

 1. Overdragelse
Rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke. 

 

 1. Tvister
Tvister under denne avtale skal partene såvidt mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler. Bergen Byrett vedtas som verneting.